Минерали и фосили за малки изследователи

0.00 лв.

12 май, 12:00 – 12:45 ч.
Зала АТОМ 

Ученици 1-4 клас, Ученици 5-7 клас

Какво представляват минералите, за какво могат да се използват, кои са техните свойства и как се определят? Какво са фосилите? Как и под каква форма намираме останки от животни и растения, живели преди милиони години? Къде и как да откриваме минерали или фосили в природата? Как можем да определим какъв е бил климатът на Земята преди време? В тази работилница ще се запознаете с основните свойства на минералите, които ни помагат за тяхното разпознаване. Ще видите сбирка от впечатляващи фосилизирани растения и животни, някои от които обитавали Земята преди повече от 300 милиона години. Ще имате възможност да си направите собствен „фосил” (чрез отпечатъци/отливки от истински фосили, съвременни растения или черупки от молюски), с който да положите основите на своята палеонтоложка колекция. Ако желаете да се докоснете до увлекателния свят на геологията, заповядайте в работилницата с екипа учени от Геологическия институт на БАН – Милена Вецева, Християна Георгиева, Цветомила Владинова, Мартин Димитров и Радослав Калчев.

Изчерпан

Описание

Ас. Милена Вецева е асистент в секция „Геохимия и петрология” в Геологическия институт при БАН, специализаращ в областта на седиментните скали. Има интереси в областта на възстановяването на палеообстановките и условията на седиментация, палеогеографски реконструкции и седиментни басейни, седиментогенни минерали, постседиментационни процеси и др.

Ас. Християна Георгиева е асистент в секция „Геохимия и петрология“. Работата ѝ е свързана с изследване на геохимичния състав и петроложките характеристики на хидротермално-променени скали, които често са свързани с находища на полезни метали. Има интереси в областта на метасоматичната петрология, геохимия на променени скали и минераложки особености на вторични минерали.

Ас. Цветомила Владинова е асистент в секция Геохимия и Петрология в Геологогически институт при БАН. Интересите ѝ са в областта на метаморфната петрология и геохимията. Активно участва в лабораторни дейности, като определяне на минерали, микроскопия, пробоподготовка и др. 

Докторант Мартин Димитров е докторант в секция „Минералогия и минерални ресурси”, към Геологически институт „Страшимир Димитров” при БАН. Основните му интереси в сферата на геологията са свързани с пегматитови, скарнови и хидротермални находища; находища на различни минерали в България; морфология и механизми на растеж на минералите, както и връзката им с минералообразуващата среда, срастъци и епитаксия, методи за определяне на минералите и др.

Докторант Радослав Калчев е докторант в секция „Геохимия и петрология“ в Геологически институт „Страшимир Димитров” при БАН. Има интереси в областта на геохимията на акцесорни минерали, рудни находища, минералогия, петрология, изотопни датировки с U/Pb метод, структурна и регионална геология.

Допълнителна информация

Дата / Date

12 май 2024 год.

Начален час / Start

12.00

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Атом

Град / City

София

Подходящо за / Suitable for

1-4 клас, 5-7 клас

Език / Language

български

Цена / Price

безплатно