Чисти технологии с адрес България

0.00 лв.

14 май, 12:30 – 13:30 ч., Зала Лаборатория в партньорство с Аурубис

Какво се случва в т.нар. зелени технологии по света и къде стоят българските учени в общата картина? Какви са новостите в технологиите за здраве, зелената енергия, получаването и съхраняване на водород, съхраняване на електрическа енергия? Отговорите ще получим от проф. дн инж. Георги Тодоров и чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, а въпросите ще задава журналистката от БНТ Мария Чернева.

В наличност

Описание

Проф. дн инж. Георги Тодоров е декан на Факултета по индустриални технологии в Техническия университет в София. Ръководите Центъра за виртуално инженерство в университета, както и Лаборатория 3DClab „Бързо прототипиране и 3D творчество” в „Сдружение за изследвания и развитие”, част от „София Тех Парк”. Носител е на многобройни награди за иновации и постижения в областта на инженерните изследвания и инженерната практика. Името му е записано в Златната книга на Патентното ведомство на Република България. Професионалните му интереси са в областта на 3D технологиите, FEM анализ и виртуално прототипиране, добавки (3D печат), виртуална реалност, виртуално прототипиране, виртуално инженерство, 3D сканиране и метрология, бързо прототипиране и инструментална екипировка, разработване на нови продукти, както и продукти и процеси Управление на оптимизация, иновации и комплексни изследователски проекти.

Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов е ръководител на кампус „Лозенец“ на Националния център по мехатроника и чисти технологии. От 2011 г. е ръководител на катедра „Приложна неорганична химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет, декан на факултета в периода 2008 – 2015 г. и от 2019 г. до сега. Научните интереси на проф. дхн Тони Спасов са в областта на физикохимичното материалознание. Съавтор на повече от 170 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 2300 пъти. Има богат преподавателски опит. Води лекционни курсове по Материалознание, Наноматериали и нанотехнологии, Химия на твърдото състояние, Приложна неорганична химия, Приложна електрохимия в различни бакалавърски и магистърски специалности на Факултета по химия и фармация. Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи (45) и докторски дисертации (15).

Допълнителна информация

Дата / Date

14 май 2023

Място / Venue

София Тех Парк, Зала Лаборатория

Цена / Price

безплатно