Оживялата изложба – 23 и 24 ноември

Зелени Балкани представят изложба, посветена  на застрашени видове птици в граничните територии част от Зеления пояс. ,,Оживялата изложба“  представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове, като царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и речна рибарка, а ключово място е отредено на белошипата ветуршка. Експозицията е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс и популяризира усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави – България, Гърция и Турция.

За възстановяването и подсилването на популацията на този вид редки соколи, Зелени Балкани изпълнява проект- „Живот за белошипата ветрушка“  LIFE19 NAT/BG/001017. Тази изложба е част от усилията на организацията да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване.

Снимка: Георги Стоянов / Зелени Балкани