I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация „Красива наука“, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кракра“ 7, тел. за контакт +359886700520 и електронна поща: booking@beautifulscience.bg, наричано по-долу за краткост ФОНДАЦИЯТА от една страна и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на платформата www.beautifulscience.bg, които я използват за покупка на промоматериали (продукти) и билети за събития, организирани от ФОНДАЦИЯТА.

2. Тези Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, като с натискане (кликване) на всеки обект, линк или бутон на сайта www.beautifulscience.bg, включително и линка с настоящите Общи условия, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

3. Чрез сайта www.beautifulscience.bg ФОНДАЦИЯТА предоставя информация и възможност за онлайн поръчка и закупуване на продукти и билети за събития, организирани от ФОНДАЦИЯТА, чиито основни характеристики, включително описание, материали, цена и др., могат да бъдат намерени в индивидуалните им страници.

4. Всички условия, свързани с достъпа и използването на този сайт от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се уреждат от законите на Република България и от разпоредбите на настоящите Общи условия и всеки спор относно използването на сайта ще се разрешава изключително от българските съдилища.

5. Общите условия и съдържанието на сайта могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, като тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.

II. ПОРЪЧКА, ПОКУПКА И ПЛАЩАНЕ

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поръчва всички билети и продукти, предлагани на сайта www.beautifulscience.bg.

7. Поръчките могат да бъдат извършвани като „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“, чрез регистрация на профил и като „ГОСТ“. При поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва основните данни според дадените в сайта опции. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва ФОНДАЦИЯТА със задължението за изпълнение на поръчката и доставката й.

8. Регистрацията на профил от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е доброволна и безплатна. Регистрацията дава възможност да бъде предоставена необходимата, за успешно пазаруване и доставка, информация. При регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни регистрационната форма, посочвайки лични данни, както следва: име, фамилия, адрес, телефон и e-mail, когато е физическо лице или данни за фирма и адрес за доставка, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице. Задължително се попълва парола за достъп до профила и се поставя отметка, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен и приема условията за поверителност на данните. Натискайки бутон „Продължете“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ завършва регистрацията си, като едновременно с това извършва и електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

9. След успешна регистрация, на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предоставя възможност да промени адреса си за доставка, както и личните си данни.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефон.

11. При извършване на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере вида и броя на билетите или продуктите, начина на плащане и начина за доставка, според предложените на сайта опции.

12. Избират се желаните продукти, количеството и се натиска бутона „ПОРЪЧАЙ“. Чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (ПОТРЕБИТЕЛЯТ) и ФОНДАЦИЯТА, в съответствие с условията на настоящия документ, условията и правилата на Закона за защита на потребителите.

    Избраните продукти се добавят в „Кошницата“.

    Попълват се данните за доставка и фактура/стокова разписка, избира се начина на доставка и начин на плащане.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да прочете и приеме Общите условия и Условията за Поверителност на данните, като постави отметка в съотвените полета, намиращи се в меню „Кошница“, страница „Плащам“.

14. Всяка поръчка на билет или продукт през системата на www.beautifulscience.bg е свързана със задължение за плащане, с изключение на пропуските за безплатните събития.

15. Указаните цени на продуктите, поместени на www.beautifulscience.bg, са крайни цени за ПОТРЕБИТЕЛЯ, за 1 брой, в български лева. В цената на продукта не се включва цена за доставка, когато такава е необходима.

16. Начините на плащане достъпни на сайта са: плащане онлайн и банков превод за билети за събития, както и плащане в брой при доставка (наложен платеж/пощенски паричен превод) за продукти.

17. При заплащане в брой с наложен платеж/пощенски паричен превод на поръчаните и доставени продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати пълната стойност съгласно потвърдената поръчка, в момента на доставката, като дължимата сума се заплаща на представител на куриерската фирма, извършваща доставката на поръчаните продукти.

18. При заплащане онлайн или по банков път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща сума, равна на стойността на поръчените продукти по банковата сметка на ФОНДАЦИЯТА и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ФОНДАЦИЯТА изпраща поръчаните билети по мейл или пристъпва към изпълнение на доставката на поръчаните стоки и услуги.

Плащането по банков път се извършва по следната банкова сметка:

Фондация“ Красива наука“

ЕИК: 206887671

Банка: Банка Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG57UNCR70001524827695

19. За извършеното плащане, ФОНДАЦИЯТА издава фактура/стокова разписка за закупените продукти. Фактурата/стоковата разписка може да бъде получена на указания от ПОТРЕБИТЕЛЯ мейл в pdf формат или заедно със стоката, при доставка.

20. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да извършва промени в данните и условията за поръчка и покупка без предизвестие.

III. ДОСТАВКА

21. Доставките на закупените билети и поръчани безплатни пропуски става чрез сваляне от сайта след завършване на поръчката.

22. Доставките на поръчаните стоки се извършват на територията на Република България от куриерска фирма, наета от ФОНДАЦИЯТА.

23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере една от двете опции за доставка на стоки: доставка до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ или доставка до офис на куриера.

24. При доставка до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме поръчаните продукти. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, до поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

25. Стандартният срок за доставка е от 3 (три) до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на плащането или поръчката с наложен платеж. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за забавена над тези дни пратка, по вина на куриерската фирма.

26. Поръчки, регистрирани след 15.00 ч. в работни дни, се подготвят на следващия работен ден. Всички поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.

27. ПРАТКАТА се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ, направил поръчката лично или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.

28. Разходите за доставка се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като цената зависи от неговото местоположение и от избраната опция за доставка.

29. ФОНДАЦИЯТА или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

30. ФОНДАЦИЯТА може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.

31. След предаване на стоката на куриер, всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

32. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са били длъжни да сторят необходимото, с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, ФОНДАЦИЯТА се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.

33. При доставката на продуктите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва и получава копие от придружаващите документи по доставката – товарителница от съответният куриер. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ осигуряват реален достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.

34. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал опцията – доставка до офис на куриера, но в срока за получаване не се е явил в офиса на куриерската фирма и пратката се е върнала обратно в офиса на ФОНДАЦИЯТА, същият се добавя в списък на клиентите с нисък рейтинг и достъпът му до предоставяните от ФОНДАЦИЯТА услуги се ограничава.

IV. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА СУМА

35. На основание чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка (сключения договор), при следните условия:

        35.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да информира ФОНДАЦИЯТА на следната електронна поща: booking@beautifulscience.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора за закупуване на билет за събитие.  

       35.2. Сумите за закупените билети могат да бъдат върнати с предизвестие не по-късно от три дни преди датата на събитието. Предизвестието трябва да бъде изпратено от мейла, от който са поръчани билетите, като включите IBAN номер на сметка и pdf файла с изпратените билети. Неспазването на срока от 3 дни води до невъзможност за връщане на парите за билетите.

        35.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да информира ФОНДАЦИЯТА на следната електронна поща: office@beautifulscience.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора за покупка на стока, като задължително посочи кога ще върне закупените продукти. Продуктите могат да бъдат върнати единствено на адрес: гр. София, ул. Кракра 7.

        35.4. Продуктите да са в оригиналната си опаковка и опаковката да не е разпечатана, вкл. да не е отлепвана;

        35.5. Върху продуктите да няма следи от употреба, да не е нарушен вида им, да няма зацапване върху опаковката.

        35.6. Отказаните продукти да бъдат придружени с доказателство за покупката – товарителница от куриер или фактура/стокова разписка.

36. Всички транспортни и други разходи по връщането на продуктите, са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на продуктите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ФОНДАЦИЯТА, рискът от случайното й погиване или повреждане, се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ФОНДАЦИЯТА се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от връщането на стоката. Сумата за доставка не се възстановява. Банковите такси по превода са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

37. Не се възстановяват суми за продукти, върнати след 14-я ден от получаването им от ПОТРЕБИТЕЛЯ, повредени, използвани продукти или такива с нарушена опаковка.

V. РЕКЛАМАЦИИ

38. Рекламации на продукти закупени от www.beautifulscience.bg, се извършват по реда и при условията на чл. 122 и следващите, от Закона за защита на потребителите.

39. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация при констатирани дефекти на продукта и при несъответствие между обявените на сайта продукти и доставените, изразяващо се в: разлика във вида на доставения продукт и/или в цената.

40. Предявяването на рекламацията се извършва в писмен вид, чрез попълване на формуляр за рекламация, който следва да се изпрати на електронна поща: office@beautifulscience.bg. Данните за формуляра за рекламация задължително съдържат:

    име и фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

    адрес и телефон за контакт;

    № и дата на поръчката;

    дата на получаване от куриер;

    номер на документ удостоверяващ покупката (касов бон/фактура/стокова разписка);

    предмета на рекламацията;

    размера на претендираната сума;

    предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на удовлетворяване на рекламацията;

    банкова сметка, за възстановяване на дължимите суми.

41. При предявяване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни по свой избор една от следните претенции:

    41.1 Връщане на продукта и възстановяване на заплатената сума:

    ФОНДАЦИЯТА възстановява сумата (невключваща транспорта), по предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предявил рекламацията. В тази хипотеза, договорът между ФОНДАЦИЯТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се разваля. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   41.2 Замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното:

    ФОНДАЦИЯТА заменя рекламирания продукт с нов, в срок до 14 дни от датата на доставката. Ако продуктът, който е избран за замяна, вече не е наличен и се налага избор на друг, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има срок от 30 дни да посочи вида. След изтичането на този срок, на клиента ще бъде върнат първоначално заплатения от него продукт.

42. В обратно изпратената пратка към ФОНДАЦИЯТА, освен оригиналът на формуляра за връщане на закупения продукт, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касов бон, фактура/стокова разписка). Задължително условие е, закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани/разпечатвани.

43. Продуктът може да бъде върнат в офиса на ФОНДАЦИЯТА, чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върнатия продукт и прегледа му (информация за което ще бъде изпратена по мейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ), стойността без транспортните разходи се възстановява, по посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка. Банковите такси по превода са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

44. Продукт, чиято рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратен след срока по ЗЗП, ако не е придружена с касов бон/фактура/стокова разписка, ако е разопакован) ще бъде изпратен обратно на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за негова сметка.

45. При предявяване на рекламация, ФОНДАЦИЯТА задължително я описва в регистъра, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

46. Когато ФОНДАЦИЯТА удовлетвори рекламация, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VI. ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛЖИМА ГРИЖА. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

47. ФОНДАЦИЯТА се задължава да спазва договореностите с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с дължимата грижа.

48. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните продукти.

49. Използването на сайта, както и действията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предприема във връзка с това, са изцяло отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

50. Сайтът www.beautifulscience.bg се оперира от ФОНДАЦИЯТА във вида, в който е представен. В тази връзка, при никакви обстоятелства нито Фондация „Красива наука“, нито неговите служители, доставчици и/или други трети лица, участвали в създаването на сайта, не носят отговорност за каквито и да било щети (в т.ч., но не само преки, косвени, наказателни, специални, предизвикани и/или последващи вреди, щети от пропуснати ползи и др.), причинени по какъвто и да било начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми).

51. ФОНДАЦИЯТА не отговаря за неизпълнението на което и да е свое задължение, произтичащо от настоящите Общи условия, когато това неизпълнение е причинено от непреодолима сила или друга причина, в т.ч. но не изчерпателно – злоумишлени действия, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и всички други обстоятелства, които са извън пределите и възможностите на ФОНДАЦИЯТА. Докато трае непреодолимата сила, а също така и всички други обстоятелства посочени по-горе, изпълнението на задълженията на ФОНДАЦИЯТА и на свързаните с тях насрещни задължения, се спира.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

52. При използването на услугите, предлагани от сайта www.beautifulscience.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание, материали и ресурси, които са обект на авторско право или на други права на интелектуална собственост на ФОНДАЦИЯТА или на лица, предоставили такива права на ФОНДАЦИЯТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието, с оглед ползването му за лични нужди, в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на сайта www.beautifulscience.bg.

53. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на www.beautifulscience.bg нямат право да копират, разпространяват и/или ползват текстове и изображения от сайта, без изричното писмено съгласие на ФОНДАЦИЯТА.

54. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на www.beautifulscience.bg, или споделяне на същите в социалните мрежи, е задължително упоменаването на сайта като източник.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

55. Промени в настоящите Общи условия могат да се извършват от ФОНДАЦИЯТА, както с цел повишаване качеството на предоставяните услуги и/или въвеждането на нови такива, така и поради настъпили изменения в българското законодателство.

56. При извършване на промени в Общите условия, ФОНДАЦИЯТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ извършените промени чрез публикуването им на страницата на www.beautifulscience.bg.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

57. Настоящите общи условия и договорът, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ФОНДАЦИЯТА се прекратяват в следните случаи:

   57.1 При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

    57.2 По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

    57.3 Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

    57.4 При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

    57.5 При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

    57.6 В случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на www.beautifulscience.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

    57.7 В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

58. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, няма да води до недействителност на целия договор.

59. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор за покупко-продажба между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ФОНДАЦИЯТА, се прилагат законите на Република България.

60. Всички спорове между страните във връзка с настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.